VEDTÆGTER

ROD er af forskellige praktiske årsager organiseret som en forening. Det betyder, at du som deltager på ROD automatisk bliver medlem af foreningen. ROD har på den måde pligt til at holde generalforsamling, og den bliver afholdt under stævnet hvert år. Der bliver til generalforsamlingen valgt en arbejdsgruppe, som har til opgave at arrangere ROD det efterfølgende år.

Som deltager på ROD og medlem af foreningen har du også mulighed for at stille op til valg som arbejdsgruppemedlem.

Vedtægter for foreningen ROD pr. 1. april 2021

§ 1. Navn og formål:

Stk. 1

Navn: Foreningens navn er ROD. Foreningens hjemsted er den til enhver tid siddende forpersons adresse.

Stk. 2

Formål: ROD har til formål en gang årligt at arrangere folkemusikstævnet ROD og derved at styrke sammenholdet blandt unge med interesse for folkemusik.

§ 2. Medlemskab:

Stk. 1

Alle unge fra 15 til og med 25 år der har interesse i foreningens formål og ikke tidligere har været ekskluderet af foreningen, kan blive medlem af foreningen ved skriftlig begæring.

Stk. 2

Som deltager på et ROD-stævne opnås medlemskab af ROD indtil starten på næste års ROD-stævne.

Stk. 3

ROD’s medlemmer betaler et årligt kontingent, som samtidig indgår i deltagergebyret for stævnet ROD. Kontingentet vedtages af den siddende bestyrelse hvert år ved overdragelsesmødet.  

§ 3. Generalforsamling:

Stk. 1

Generalforsamlingen er ROD’s øverste myndighed og afholdes hvert år på folkemusikstævnet ROD i forbindelse med påsken. Alle medlemmer har stemmeret.  

Stk. 2

Dagsordenen til ordinær generalforsamling skal minimum indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Gennemgang og godkendelse af dagsorden
  3. Gennemgang og godkendelse af formandens årsberetning.
  4. Gennemgang og godkendelse af kassererens årsregnskab.
  5. Evaluering af det pågældende års ROD stævne
  6. Bestyrelsesvalg og valg af intern eller ekstern revisor
  7. Eventuelt

Stk. 3

Ordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 1 måneds varsel.

Stk. 4

En enig bestyrelse eller 1/5 af medlemmerne kan indkalde til ekstraordinær

Generalforsamling.

Stk. 5

Såfremt folkemusikstævnet ROD bliver aflyst, afholdes generalforsamlingen så vidt muligt i april.

Stk. 6

Dagsorden for ekstraordinære generalforsamling skal minimum indeholde følgende punkter fra ordinær generalforsamling:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Gennemgang og godkendelse af dagsorden
  3. Eventuelt

§ 4. Bestyrelse:

Stk. 1

ROD-bestyrelsen vælges af og i blandt medlemmerne af ROD, som mindst en gang har været deltager på ROD-stævnet, på den årlige generalforsamling.

Bestyrelsen består af mindst 6 personer som er valgt på årsbasis og har til opgave at varetage RODs interesser og arrangere det årlige ROD stævne.

Det er den ordinære generalforsamlings vurdering hvor mange personer der maksimalt kan sidde i bestyrelsen. Den afgående bestyrelse kan give vejledning i forhold til arbejdsmængde i forhold til deres antal.

Stk. 2

Ved indtrædelse i bestyrelsen indvilliger det pågældende medlem i automatisk medlemskab af foreningen ROD i året for afholdelsen af næste stævne.

Stk. 3

På første møde efter valget af den nye bestyrelse, afholdes der et overdragelsesmøde hvor den gamle og den nye bestyrelse mødes og ”ROD arbejdsmappen” overdrages.

På dette overdragelsesmøde vælges en forperson og en kasserer, og der foretages en foreløbig fordeling af arbejdsopgaver. RODs forperson bestemmer selv hvorvidt vedkommende vil bruge titlen forperson, forkvinde, formand eller andet suffiks.

Stk. 4

Bestyrelsen har pligt til at føre og opdatere ”ROD arbejdsmappen” og hvad denne skal indeholde.

Stk. 5

Skulle det ske, at den siddende bestyrelse for ROD opløses, pålægges det denne, senest 3 måneder inden afholdelsen af ROD-stævnet, at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 6

Bestyrelsen er bemyndiget til i tilfælde af frafald at supplere sig selv blandt ROD’s medlemmer til og med næste ROD-stævne.

Stk. 7

Ved valg af en ny bestyrelse skal der være ét overgangsmedlem fra den tidligere bestyrelse. I tilfælde af at dette ikke er muligt, skal den tidligere bestyrelse opstille en rådgiver til bestyrelsen, som den nye bestyrelse kan kontakte under planlægning af det kommende års stævne.

§ 5. Koncertansvarlig:

Stk. 1

Bestyrelsen skal finde en koncertansvarlig i løbet af bestyrelsesåret.

Stk. 2

Den koncertansvarlige er den person, som har kontakt til de stævner og festivaler som ROD skal spille på i det løbende år efter ROD-stævnet.

Stk. 3

Den koncertansvarlige skal helst være et være bestyrelsesmedlem, men kan også være et

menigt medlem, hvis bestyrelsen kan godkende dette.

Stk. 4

Den koncertansvarlige kan ikke tage økonomiske beslutninger uden aftale med bestyrelsen.

§ 6. Økonomi:

Stk. 1

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 2

Revisorpåtegnet regnskab fremlægges for bestyrelsen før generalforsamlingen, og forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.

§ 7. Hæftelse:

Stk. 1

For ROD’s forpligtelser hæfter alene ROD’s formue. Hverken bestyrelsen eller de enkelte medlemmer hæfter personligt for foreningens økonomiske forpligtelser.

Stk. 2

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden.

Stk. 3

Kassereren har fuldmagt til at hæve på foreningens bankkonto.

Stk. 4

Foreningen kan ikke optage lån.

§ 8. Eksklusion:

Stk. 1

2/3 af bestyrelsen kan ved generalforsamlingen indstille medlemmer til eksklusion.  

§ 9. Vedtægtsændringer:

Stk. 1

Ændring af foreningens vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer er for forslaget.

§ 10. Opløsning af ROD:

Stk. 1

Beslutningen om opløsning af ROD kan kun træffes på generalforsamlingen og kun ved 2/3 flertal. Evt. formue doneres til et af generalforsamlingen bestemt velgørende formål.

§ 11 Aflysning af ROD

Stk. 1 

Hvis det ikke er muligt at afholde ROD kan bestyrelsen vælge at indstille et eller flere bestyrelsesmedlemmer som overgangsmedlemmer ved ⅔ stemmeflertal på en generalforsamling. Generalforsamlingen stemmer før valget af bestyrelsen om samtlige overgangsmedlemmer. Den genvalgte bestyrelse suppleres evt. ved valg af ekstra bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen.

Stk. 2

Såfremt ROD-stævnet bliver aflyst forlænges medlemmers medlemskab med et år, og de opnår derved mod kontingent medlemskab af foreningen indtil, men ikke inkl., næste ROD-stævne.

Stk. 3

I tilfælde af aflysning af stævnet, må årets tilmeldte deltagere der ellers ville være for gamle til det flg. års stævne, gerne deltage som deltagere, og modtager i så fald et ekstraordinært medlemskab af foreningen indtil starten af ROD-stævnet 2 år efter aflysningen.

§ 12. Ligebehandling:

Stk. 3

ROD har nultolerance over for alle former for negativt diskriminerende adfærd (af f.eks. seksuel, politisk, racistisk eller anti-LGBTQ+ karakter) på selve stævnet, og uden for stævnet i ROD-relaterede sammenhænge.